Persbericht

Fiscale regularisatie : Samenwerkingsakkoorden ondertekend.

Zonet heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt samen met de gewestelijke ministers van Financiën de samenwerkingsakkoorden in het kader van de fiscale regularisatie ondertekend.

De federale regering voerde op 21 juli 2016 bij wet een nieuwe fiscale regularisatie in.

De regularisatiewet biedt aan zowel particulieren als aan rechtspersonen de mogelijkheid om hun fiscale toestand te regulariseren door spontaan de niet-aangegeven inkomsten, sommen, sociale zekerheidsbijdragen en btw-handelingen, evenals fiscaal verjaarde kapitalen overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen aan te geven. Ook een vermogen in hoofde van een buitenlandse structuur, kan door de economisch begunstigde geregulariseerd worden. De regularisatiewet staat open voor niet aangegeven inkomsten, fiscaal verjaarde inkomsten en kapitaal.

De samenwerkingsovereenkomsten met de gewesten zijn het sluitstuk van de nieuwe regularisatiewet. In die akkoorden worden de verdeelsleutels vastgesteld voor de diverse categorieën van bedragen die worden aangegeven. Zo zullen er bedragen zijn die louter federaal zijn, die louter regionaal zijn, of die gemengd zijn. Voor de regionale en de gemengde bedragen zullen dan regelingen moeten worden getroffen om de heffing op een correcte wijze toe te wijzen aan de betreffende entiteiten.  De akkoorden kwamen tot stand door nauw overleg tussen de verschillende entiteiten. De respectievelijke parlementen dienen de akkoorden nog goed te keuren.

Minister van Financiën Van Overtveldt: “Deze fiscale regularisatie is evenwichtig. De voorwaarden geven zowel de aangever als de overheid de nodige rechtszekerheid, meer dan in het verleden. De aansporing om aangifte te doen is voldoende groot , maar de boetes zullen wel jaar na jaar oplopen.   

De fiscale regularisatie is onderdeel van een drieluik van maatregelen.  De kaaimantaks zorgt ervoor dat geld op belastingparadijzen gedetecteerd en belast wordt. De stijgende internationale druk zal de burger verder aanmoedigen om deze doorkijkbelasting te respecteren en inkomsten uit buitenlandse structuren aan te geven. De regularisatie geeft belastingplichtigen met inkomsten die nog niet aangeven werden eenmalig de kans om ze aan te geven.  En dit tegen hogere boetes dan in het verleden. En ten derde hebben we de strijd tegen de fiscale fraude opgedreven voor zij die echt hardleers zijn.  Meer dan 30 maatregelen uit het anti-fraudeplan zijn in uitvoering.

Ik ben dan ook tevreden dat we na grondige voorbereiding en na vele constructieve gesprekken met de verschillende gewesten tot akkoorden zijn gekomen die ervoor zullen zorgen dat de regularisatie op kruissnelheid kan komen.”

Meer info m.b.t de procedure en de tarieven van de regularisatie vind u HIER.