Persbericht

NIEUW IN 2018: Hinderpremie fiscaal vrijgesteld voor zelfstandigen en KMO’s

Sinds de Zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor de toekenning van de zogenaamde ‘hinderpremie’. Deze vergoeding kan toegekend worden aan zelfstandigen en KMO’s, die hinder ondervinden als gevolg van werken op het openbaar domein. 
 

Via de wet ‘diverse fiscale bepalingen I’ zullen dergelijke gewestelijke vergoedingen, zoals die in Vlaanderen al bestaan, vanaf 2018 fiscaal vrijgesteld worden voor zelfstandigen en vennootschappen. Het betreft zowel compensatievergoedingen die worden toegekend op basis van de bestaande wet van 3 december 2005, als vergoedingen die worden toegekend op basis van nieuwe gewestelijke regelgeving.  
 

De fiscale vrijstelling is van toepassing op compensatievergoedingen betaald of toegekend vanaf 1 januari 2018. Zowel premies die ontvangen zijn ter compensatie van de vermindering van de beroepswerkzaamheid als naar aanleiding van de stopzetting ervan genieten deze vrijstelling. 

 

Bijkomend voordeel: Dankzij deze maatregel hoeven gewesten bij het bepalen van de premie geen verrekening meer te doen van de belasting die er op zou rusten. Hierdoor valt er een extra budgettaire kost van de gewesten weg. 

 

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt: De hinderpremie wordt fiscaal vrijgesteld, en dit zowel voor zelfstandigen als KMO's. Hiermee willen we de gewestelijke maatregelen, die als doel hebben om ondernemers die hinder ondervinden van openbare werken tegemoet te komen, extra ondersteunen."