Persbericht

Fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten nu ook voor KMO’s

Vandaag werd op voorstel van minister van financiën Johan Van Overtveldt de nieuwe fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten goedgekeurd door de ministerraad. Dit nieuwe regime vervangt de opgeheven aftrek voor octrooi-inkomsten conform de nieuwe OESO-richtlijnen en breidt ze uit naar KMO’s.

De bepalingen uit het BEPS-actieplan (Base Erosion and Profit Shifting) van de OESO, verplichtten de regering ertoe om het oude fiscale regime voor octrooi-inkomsten grondig aan te passen. De nieuwe regelgeving is conform de OESO-richtlijnen en breidt de scope van de aftrek aanzienlijk uit.

Minister Van Overtveldt : “Met deze fiscale aftrek voor innovatie volgen we de nieuwe OESO richtlijnen inzake belastingontwijking en vermijden we dat winsten kunstmatig verplaatst kunnen worden. We versterken de competitiviteit van onze KMO’s en verstevigen de positie van België op vlak van innovatie door het toepassingsgebied van de aftrek aanzienlijk uit te breiden.”

Bovenop de uitbreiding naar KMO’s werd de maatregel ook op een aantal andere vlakken uitgebreid ten aanzien van het vorige fiscale regime :

  • De aftrek wordt niet enkel meer beperkt tot inkomsten uit octrooien en aanvullende beschermingscertificaten maar geldt voortaan ook voor innovatie-inkomsten uit kwekersrechten, weesgeneesmiddelen, data- of marktexclusiviteit en auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s
  • Ook schadevergoedingen wegens schending of vervreemding van de intellectuele eigendomsrechten kunnen in aanmerking komen voor de fiscale aftrek
  • De aftrek blijft voortaan ook gelden in het kader van fusies en splitsingen van bedrijven
  • De niet-gebruikte aftrek kan worden overgedragen naar een volgend belastbaar tijdperk
  • Een deel van de winsten kan reeds vrijgesteld worden vanaf het moment dat een aanvraag wordt ingediend voor een intellectueel eigendomsrecht. Hiervoor zal een tijdelijke vrijstelling worden toegekend in afwachting van de uiteindelijke goedkeuring

De fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten vormt geen hinder voor de investeringsaftrek met betrekking tot hetzelfde gevoerde onderzoek.

Het bedrag  dat in aanmerking komt voor de fiscale aftrek van 85% wordt mede bepaald door de zogenaamde Nexus-breuk. Deze berekening gebeurt op basis van de kosten verbonden met zelf uitgevoerde uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in relatie tot het totaal van die kosten.  De aftrek geldt bovendien enkel op het deel van de inkomsten dat overblijft na het in mindering brengen van de betrokken O&O-kosten. Dit wil zeggen dat ondernemingen dienen aan te tonen dat die betreffende kosten werkelijk te maken hebben met zelf uitgevoerd onderzoek en ontwikkeling. Hiervoor zullen zij onderworpen worden aan een uitgebreide documentatieplicht.

Het wetsontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies.