Persbericht

Versterking en investeringen in BBI

Bij de start van de huidige regeerperiode werd beslist dat de personeelsmiddelen voor elke administratie jaarlijks met 2% zouden afgebouwd worden. In het eerste jaar (2015) ging het zelfs om 4%. Cumulatief betekent die ingreep een inspanning van meer dan 10% op de personeelsenveloppe.  Deze maatregel was en is noodzakelijk om het overheidsapparaat af te slanken en efficiënter te maken.

Minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding Van Overtveldt: “Samen met de vergrijzing en de uitstroom van ervaren personeel, zette die afslanking teveel druk op de organisatie en de werkzaamheden van de BBI.  Om de strijd tegen fraude grondig en efficiënt te kunnen voeren hebben we een aantal maatregelen genomen om de BBI te versterken.  Zo zal de personeelssterkte in 2018 op het hoogste peil in 7 jaar komen.  Daarnaast werd er ook geïnvesteerd in ICT en datamining.”

 

Een overzicht van de maatregelen:

In 2015 werd beslist om de BBI met 100 mensen te versterken. Deze aanwervingen zijn inmiddels allemaal gebeurd.

Daarnaast keurde de regering op voorstel van de minister van Financiën de één-op-één-vervanging voor de contolefuncties binnen de FOD Financiën goed. De verdeling tussen de verschillende administraties is ondertussen goedgekeurd door het directiecomité van de FOD Financiën. De BBI kan hierdoor opnieuw 20 mensen extra aanwerven.

Ook het BISC (Belgian Internet Service Center) werd verder versterkt, gelet op onder andere de toenemende verschuiving van de handel naar online platformen.  Het aantal personeelsleden verdubbelde.

De BBI zal in 2018 over ongeveer 670 personeelseffectieven beschikken.  Dat is een nettotoename (dus na uitstroom) van 25 personen t.o.v 2017, en het hoogste peil in 7 jaar tijd.   Naast de investeringen in personeel beschikt de BBI over een arsenaal aan nieuwe middelen en technieken om ook een antwoord te kunnen bieden aan de sterk toegenomen stroom informatie als gevolg van een betere internationele gegevensuitwisseling.